top of page

GWARANCJA

Nasza filozofia polega na długoterminowym partnerstwie z klientem. Jesteśmy zaangażowani, aby dostarczać to, co obiecujemy i dowiedliśmy tego u wszystkich naszych klientów.

Zakres Zastosowania:

Niniejsze Warunki gwarancyjne stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży maszyn i urządzeń (dalej "Towary") przez DRY ICE ZONE SP. Z O.O. (dalej "DRY ICE ZONE") o ile nie zastrzeżono inaczej w Warunkach handlowych.

Gwarancja:

(1) DRY ICE ZONE gwarantuje, że w momencie dostawy Towary będą zgodne ze specyfikacjami określonymi w ofercie i potwierdzeniu zamówienia.

(2) DRY ICE ZONE, na pisemny wniosek klienta ("zawiadomienie o defektach"), zobowiązuje się, według własnego uznania, najszybciej, jako to możliwe, nie dłużej niż 14 dni, naprawić lub wymienić jakiekolwiek części towarów, które przed upływem zatwierdzonego okresu gwarancji, okazały się wadliwe z powodu wadliwej konstrukcji, nieodpowiedniego materiału lub złego wykonania. W przypadku wymiany części, o ile nie uzgodniono inaczej, Klient przesyła wadliwą części do DRY ICE ZONE i ponosi koszty ich dostaw.

(3) Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty dostarczenia Towaru. Okres przedawnienia dla naprawionych lub wymienionych części wynosi 12 miesięcy od daty naprawy lub wymiany, jednak nie może być dłuższy niż 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

Serwis gwarancyjny:

DRY ICE ZONE gwarantuje, że usługi serwisowe będą wykonywane w sposób profesjonalny i fachowy, przy wysokim stopniu staranności i umiejętności, zwykle gwarantowanym przez podobnych specjalistów w podobnych warunkach. W szczególnych warunkach na czas naprawy gwarancyjnej uszkodzonego urządzenia, DRY ICE ZONE może użyczyć odpłatnie sprzęt zastępczy na czas naprawy.

Odpowiedzialność gwarancyjna:

DRY ICE ZONE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: (I) naturalnym zużyciem podczas eksploatacji, (II) zastosowaniem innym niż zgodne z przeznaczeniem, (III) nieprawidłową konfiguracją i instalacją, (IV) niestosowaniem się do instrukcji montażu lub dokumentacji produktu, (V) niewłaściwą obsługą lub nieodpowiednią konserwacją lub (VI) nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Odpowiedzialność wobec Klienta:

DRY ICE ZONE nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działalności i straty finansowe takie jak: utrata zysków lub dochodów, wypłata odsetek i innych kosztów finansowych lub utrata użyteczności, spowodowana awarią urządzenia. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach handlowych, zostaje wyłączona.

Dokumentacja produktu i instrukcje obsługi:

Do towarów zostanie dołączona wyczerpująca dokumentacja produktu ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji, niezbędnymi specyfikacjami użytkowymi, jak również instrukcjami dotyczącymi korzystania z towarów, wraz z instrukcją konserwacji. Jeżeli nie ustalono inaczej w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, konfiguracja i instalacja tych towarów nie stanowi odpowiedzialności DRY ICE ZONE.

Usługi rozruchowe nowych maszyn:

DRY ICE ZONE w ramach oferty świadczy usługi rozruchowe za pośrednictwem swoich serwisantów w siedzibie zamawiającego, w celu przeprowadzenia rozruchu maszyny (dalej zwane "usługami rozruchowymi"). Usługi rozruchowe obejmują następujący zakres działań:

(a) nadzór nad pierwszym uruchomieniem maszyny

(b) wstępne szkolenie odpowiedzialnego personelu dotyczące korzystania z maszyn, regularnego nadzoru maszyn i konserwacji.

Usługi rozruchowe będą dokumentowane poprzez wystawienie szczegółowego protokół, który zostanie podpisany przez DRY ICE ZONE i Nabywcę ("Protokół Rozruchu").

maszyny do czyszczenia i produkcji suchego lodu
logo_DRY ICE ZONE CZYSZCZENIE_SUCHYM_LODEM

Punkt sprzedaży Dry Ice Zone 05-090 Raszyn k Warszawy

ul. Słowikowskiego 41A ☎ +48 732 610 501

biuro@dryicezone.pl

Szybki kontakt: 730 898 868

poń-piąt od 9:00 do 17:00.

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2017 Dry Ice Zone. Strona zawiera utwory chronione prawem autorskim.

W szczególności teksty, zdjęcia i materiały multimedialne.

bottom of page